Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Lifelong Learning Project - School Inclusion - Preventing Early School Leaving

Training Initiatives

TITLE OF TRAINING INITIATIVES:

10 axiome ale consilierii parentale

NAME OF ORGANISER:

Casa Corpului Didactic „Spiru Haret”, Iaşi

LANGUAGE OF THE REVIEW:

Romanian

COUNTRY WHERE IT TOOK PLACE:

Romania

REVIEW OF THE TRAINING INITIATIVE:

- Durata programului de formare propus: Program de lungă durată (42ore)11 credite transferabile.
- Forma de învăţământ: zi
- Grupul ţintă: personal didactic din învăţământul prescolar, primar, secundar - inferior şi superior, psihologi scolari, personal didactic auxiliar.
- Necesitatea Programului de Formare Continuă:
Prezentarea analizei nevoilor de formare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, identificate la nivelul judeţului Iasi:
 Pentru ca părinţii să poată indeplini cu succes sarcinile ce le revin in educatia copiilor si pentru sporirea eficienţei relaţiei dintre şcoală si familie, aceştia trebuiie să devină parteneri ai scolii in educaţia copiilor, in aplicarea strategiilor naţionale in domeniul educatiei.
 Conceptul de parteneriat educaţional are valoare de principiu în pedagogie. Acest principiu presupune nevoia unei comunicări în ceea ce priveşte obiectivele actului educativ intre institutia familiei si cea scolara. Conceptul se adresează în principal părinţilor şi cadrelor didactice şi se referă la acţiunea în acelaşi sens. Părinţii, copiii şi comunităţile se influenţează puternic unii pe alţii.
 Programul isi propune sa valorifice experienta acumulata in proiectele anterioare de formare a cadrelor didactice privind consilierea parinţilor realizate sub forma „taberelor complexe in care parinţii. cadrele didactice si elevii au participat la consiliere educationala.” „Cluburile parinţilor”si a consilierii individuale a parinţilor pe teme ca Prevenirea abandonului scolar prin optimizarea relatiei dintre pariti si copii,Prevenirea conflictelor intre parinti si copii,Securizarea copiilor impotriva abuzului de Internet etc.
 De asemenea programul de formare se sprijina pe nevoia de formare exprimata de cadrele didactice. In ceea ce priveste dificultăţile întâmpinate de cadrele didactice in demersul lor educational subiectii chestionati enumera:
I. consilierea elevilor
II. prevenirea şi rezolvarea conflictelor
III.relaţionarea cu familia şi comunitatea
IV.tratarea diferenţiată a elevilor
V. organizarea colectivului de elevi
VI.proiectarea activităţilor educative
VII.deciziile educaţionale
VIII.obţinerea feed-back-ului
- Scopul programului de formare continuă
Dezvoltare de competenţe pentru acordare a consultanţei si consilierii părinţilor la cadrele didactice pentru promovarea unei educaţii nonviolente a copiilor,a formarii unei personalităţi armonioase a acestora in vederea integrării in viaţa familiei,scolii,comunităţii locale şi a societăţii.
- Obiectivele generale ale programului de formare continu
 Formarea competenţelor de consiliere a părinţilor la cadrele didactice participante la stagiu.(comunicare eficientă,ascultare activă,asertivitate,gândire pozitivă,rezolvarea conflictelor,analiza mentala pozitivă,empatie,încredere in copil,puterea de decizie etc motivarea pentru invatare.)
 Formarea şi dezvoltarea capacităţii de proiectare şi aplicare a strategiilor şi a metodelor care determină responsabilizarea şi implicarea conştientă, gândirea critică şi creativă, prin colaborarea părinţlor la formarea armonioasă a elevilor.
 Formarea deprinderii de lucru in ehipă părinte-cadru didactic ,părinte-elev.
- Conţinut program de formare
Modulul 1 - Relaţionarea cu copilul
Modulul 2 - Comunicarea cu copilul
Modulul 3 - Acordarea increderii
Modulul 4 - Cristalizarea imaginii de sine – rolul părinţilor
Modulul 5 - Orientarea şcolară şi profesională, prevenirea abandonului scolar -intervenţia părinţilor
Modulul 6 - Cunoaşterea trăsăturilor de personalitate ale preadolescentului şi adolescentului

La sfârşitul programului de formare cursanţii vor fi capabili:
-Să transfere la părinti abilităţile de relaţionare optimă cu copilul în vederea implicării active in viaţa şcolii, a reducerii abandonului şcolar,a prevenirii si reducerii frecvenţei conflictelor in familie şi în şcoală,a imbunătăţirii motivaţiei pentru invătătură,a motivaţiei pentru responsabilitatea muncii în general.
-Să işi asume rolul de consultant şi consilier in raport cu părintii;
-Să proiecteze, şi să desfăşoare activităţi nonformale cu părintii;
-Să poată să responsabilizeze şi să implice părintii în viaţa şcolii şi a comunităţii;
-Să ofere traininguri pentru părinţi pe problema eficientizării relaţiei copil-părinte,optimizării potenţialului individual al copilului,creării unor grupuri de suport pe probleme specifice ale copiilor (divorţ, co-adicţie, familii monoparentale etc.);
-Să organizeze activităţi de dezvoltare a abilităţilor cognitive şi socio-emoţionale ale părintilor si copiilor;
-Să instrumenteze pe părinţi cu abilităţi de comunicare asertivă ,ascultare activă;
-Să manifeste empatie,gândire pozitivă;
-Să poată să delege sarcini in echipa părinte-copil-cadru didactic;
-Să amplifice dimensiunea europeană a educaţiei prin accesarea de programe şi proiecte de cooperare internaţională;
-Să poata să identifice barierele de comunicare între părinti şi copiii lor;
-Să asigurare eficienţa activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin monitorizarea şi evaluarea impactului acesteia în comunitate;.

NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION:

Fundatia EuroEdLogin Area

15 November 2012

[email protected] at the Future of Education Conference

The [email protected] projet will be presented at the third edition of the “Future of Education” international conference, held in Florence, Italy, on 13 - 14 June 2013. Over 250 participants from all over the world will attend the conference. The conference participants belong to the sectors of higher education, school education, vocational education and training as well as adult education, therefore representing all of the target groups of the [email protected] project.

School Inclusion - Copyright 2008 - This project has been funded with support from the European Commission

Valid XHTML 1.1Valid CSS!Webmaster: Pinzani.it - Materiale fotografico: © Yuri Arcurs | Dreamstime.com